41 Karabiber DuasıSon zamanlarda internet üzerinde 41 karabiber yakmak ve 41 karabiber duası hakkında çeşitli bilgiler dolaşmaktadır. Bu bağlamda, 41 karabiber büyüsü yorumları ve 21 karabiber duası hakkında da birçok tartışma yapılmaktadır. Peki, bu uygulamalar gerçekten etkili midir? Yoksa sadece bir hurafe mi?

Öncelikle, 41 karabiber yakma ve 41 karabiber duası hakkında bilgi vermek gerekir. Bu uygulama, genellikle kişinin isteklerini yerine getirmek veya dileklerini gerçekleştirmek amacıyla yapılmaktadır. 41 karabiber yakmak, bu dileklerin enerjisini kuvvetlendirmek için kullanılan bir yöntem olarak bilinir. Ayrıca, bu işlem sırasında 3 İhlas ve 1 Fatiha okunması da tavsiye edilmektedir.

Ancak, bu uygulamaların doğru bir şekilde yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Herhangi bir büyü veya dua uygulamasında olduğu gibi, bu işlemlerin niyet ve inançla gerçekleştirilmesi önemlidir. Ayrıca, karabiberin sembolik bir anlamı olduğu düşünülmektedir. Karabiber, saldırılara ve kötü enerjilere karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğuna inanılan bir baharattır.

41 karabiber duası deneyenlerin çoğu, olumlu sonuçlar elde ettiklerini dile getirmektedir. Ancak, bu sonuçlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve herhangi bir garanti verilemez. Ayrıca, 41 karabiber büyüsünün etkili olup olmadığı konusu da tartışmalıdır. Büyü, genellikle negatif enerjiler üzerinde etkili olduğu düşünülen bir uygulamadır. Ancak, doğru bir şekilde yapılması ve kötü niyetle kullanılmaması önemlidir.

Bu uygulamaların yanı sıra, 21 karabiber duası da sıklıkla yapılmaktadır. Bu dua, genellikle kişinin istediği bir dileği gerçekleştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Evde karabiber yakma ve karabiber büyüsü nasıl yapılır konusunda internette birçok kaynak bulunmaktadır. Bununla birlikte, doğru bir şekilde yapılması ve dikkatli olunması önemlidir. Büyü veya dua uygulamaları, kötü niyetlerle kullanıldığında zararlı olabilir ve geri tepebilir.

Birçok insan, karabiberin enerjiyi kuvvetlendirdiğine ve negatif enerjileri engellediğine inanmaktadır. Bu nedenle, 41 karabiber yakma veya 21 karabiber duası gibi uygulamaları denemek isteyenler bulunmaktadır. Ancak, bu işlemlerin bilinçli bir şekilde yapılması ve kötü niyetle kullanılmaması gerekmektedir.

41 Karabiber Büyüsünde Hangi Dua Hemen Etki Eder?

41 karabiber büyüsünün etkili bir şekilde ortaya belirtilerini koyması için aşağıda verilen dua 1 defa 41 adet karabiberlerin üzerine tek tek okunmalıdır:

  • Bismillahirrahmanirrahıym. Allahümme inni es’elüke bi kafi kifayetike ve bi hai hidayetike ve bi yai yekıynike ve bi ayni ınayetike ve bi sadı sıdkıke en tüsehhıra liyes seb’albismillahirrahmanirrahıym allahümme inni es’elüke bi kafi kifayetike ve bi hai hidayetike ve bi yai yekıynike ve bi ayni ınayetike ve bi sadı sıdkıke en tüsehhıra liyes seb’al mülüker ruhaniyyete li yakdü haceti ve yüsehhıra li ruhan min ruhaniyyetihim yetemesselü li fülanebni fülanete ( burada kime tesir etmek istiyorsan onun ismini zikir et ) ala sıfati ve hey’eti ve künyeti fülanibni fülanete ( kendini veya görünmesini istediğin kimsenin ismini zikir et ) ecibü eyyetühel ervahur ruhaniyyetü vemdü ila fülanibni fülanete ( burada kime tesir etmek istiyorsan onun ismini söyle ) vahrikü kalbehü vatmisü ala besarihi vaklikühü ve heddidühü ve’mürühü li rücüın ila mehalli fülanin hadıan zelilen ve illa yürselü aleyküma şüvazun min narin ve nühasün fela tentesıran innet taate lillahi ve li esmaih.

41 Karabiber Büyüsünde Kuvvetli Dua Hangisidir?

41 adet karabiberin üzerine okunması gereken en etkili dua aşağıda verilmektedir:

  • Hel eta alel’insani hînum mined dehri lem yekun şey’em mezkura. İnna halaknel’insane min nutfetin emşac, nebtelihi fece’alnahu semi’an semi’an semi’an semi’an semi’an semi’an semi’an basira.

41 Karabiber Üzerine Sevgi İçin Hangi Dua Okunmalıdır?

41 tane karabiberin üzerine aşağıda verilen duayı her birine tek tek okuduğunuz zaman istediğiniz kişi ile aranızda sevgi bağları artmaya başlayacaktır:

  • Allâhümme innî es-elüke bi-fâ-il ferdâniyyeti, ver-râir-rubûbiyyeti, vedâli devâmiddeymûmiyyeti, ve hâi hayaâtis sermediyyeti, veyai yenâbîul hıkmeti, ve kâfil kudreti, ve yâil yüsrati, ve vâvil vücûdi, ve mîmil mülki, ve hâil hıkmeti, ve kâfil kibriyâi, ve mîmil melekûti, ve aynil ınâyeti, ve dâlid dirâyeti, ve lâmil lutfi, ve kâfil kahri, ve dâlid delâleti, ve vâvid velâyeti, sînis sekîneti. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyyetül huddâmi, li-hâzihil esmâil ızâm İllâ mâ ecebtüm da’veti, ve berertüm kasemî, ve tevekkeltüm bi-kaâi hâcetî, fî külli mâ yerdallâhü teâlâ fîhi salâhu emrî, bi-hakki nûri vechillâhil azîmil a’zam. Ve azametihî ve kibriyâihî aleyküm iz lâ yesıfül vâsifûn. Vef-alû mâ emertüküm bihî, in kâne emrî leküm, ve lasemî aleyküm, fimâ yerdallâhü fakdû hâcetî. Ve in kâne fîmâ Ya’dibullâhu feruddûhâ bi-hakki ismullâhil azîmil a’zami aleyküm ve kudretihî ledeyküm. Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr. Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun,küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih,la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na,rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

41 Karabiber Üzerine Geri Döndürme Duası Okunur Mu?

41 karabiber büyüsünün yapılmasının amacından biri de, sevdiğiniz kişinin veya eşinizin sizi terk edip gitmesi durumunda geri döndürmektir. Bu yüzden aşağıda verilen geri döndürme duasını 41 adet öğütülmemiş karabiberin üzerine tek tek okumanız gerekir:

  • Fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete.

41 Karabiber Duası İle Nasıl Aşık Edilir?

41 karabiber duasını okumaya geçmeden önce toplamda 41 tane tohum halinde olan karabiberi aktardan almanız gerekir. Daha sonra aşağıda verilen duayı 41 tane karabiberlerin üzerine okumanız durumunda karabiberleri gümüş veya bakır bir tavaya koyarak kavurmaya başlayın. Kavurma işlemi esnasında sevdiğiniz kişinin adını zikredin. 1 hafta sonra istediğiniz kişiyi kendinize bağlamış olursunuz:

  • Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi azîmişşe’nil kaviyyis sultâniz zâhiril burhânis sâbitil erkânil ekvâni ve mukadderid duhûri vel ezmâni kâne ve lâ mekân. Ve hüve meaküm eynemâ küntüm vallâhü bimâ ta’melûne basîr. El hâkimü yevmen nuşûri vel müteâlî fî denevvühül mütedânî fî ulivvihi evvele külli şeyin ve âhirihü ve zâhiru külli şeyin ve bâtinih.Allâhümme innî eselükebi sirrikes sârî fîl esrârin nâfizi min semâin ilâ semâin ilâ sidretil müntehâ ilel melekûtil a’lâ ilâ âlimil ğaybi veşşehâdeti yünfedu emruke ve hüve âlin rafîl muhîti min semâin ilâ semâid dünyâ ilâ kuvvetin nâri vel hevâi velmâi vet turâbi ilâ tahtel tahti ilâ tahti itbâkis serâ eselüke allâhümme bi hakki hâzihil esmâil hakîkiyyeti vel işârâtid dakîkatin nâfizeti fil eşbâhil beşeriyeti vel ervâhir rûhâniyyetil mutîîne li ismike vel müteallikînel mucîbîne limen deâke bismikel hâdırîne li emrike ve celâli ızzikel mûfîne bi ahdike veva’dike ecîbû eyyetühel ervâhil mütevekkelûne bi hâzihil esmâi vefalû mâ tü’merûne bihi ve hüve kezâ ve kezâ bi hakkil ismillezî evvelühü âlin ve âhiruhü âlin mâ a’zamu ismüke yâ âlin mâ semia ismüke rûhin ve asâhül asaku vahterak asaku yâ âlin ve ahrik külle men asâ hâzihil esmâin nûrâniyyeti bi hakki âlin zeryâlin âlimül ğaybi veş şehâdetil kebîrul müteâl.Yefalullâhü mâ yeşâü ve yahkimu mâ yürîd.

41 Karabiber Duası İle Birinin Kalbine Girilir Mi?

Bir kişinin kalbini ve aklını çalmak için 41 adet karabiberin üzerine aşağıda verilen duayı içten ve kalpten okumanız gerekir:

  • Eyne mâ tekûnû ye’ti bikümüllâhü cemîan innallâhe alâ külli şeyin kadîr. Ve hüve alâ cemıhim izâ yeşâü kadîr. Ve lekad alimetil cinnetü innehüm le muhdarûn. Ve hu şira li süleymâne cünûdühü minel cini vel insi vet tayri fehüm yûzeûn. Yâ kavmenâ ecîbû daiyallâhü ve âminû bihi feleyse bi mu’cizin fil ardı ve leyse lehü min dûnihi evliyâü ülâike fî dalâlin mübîn. in kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeynâ muhdarûn.Ecîbû eyyetühel ervâhır rûhâniyetil ceniyyeti vel câniyyeti ven nâriyyeti vel hevâiyyeti ves sehâbiyyeti vel amâmiyyeti ve tayyârûne fil hevâi vel ğavvâsûne tahte etbâkis serâs sâirûne fil ervâhir rûhâniyeti vel eşbâhil beşeriyeti uksimü aled denâhişeti minküm vel kafâtisetin vet tevâbiati vez zevâbiati vet tayyârati minküm bi hakki. innehü min süleymâne veinnehü bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî müslimîn. Ecîbû eyyetühel ervâhi bi hakki hâzihil esmâi aleyküm celcemîşin celcemîşin ahmîşin ahmîşin amîşin amîşin şedîdül erâde ekmeşin ekmeşin kemîşin kemîşin kelehin kelehin yâ ğaşavetil ğaşâveti ecîbû eyyetühel ervâha vel hevâtifen nâfizûnel mümtezicûne bil ecsâmil beşeriyeti vel halakatil âdemiyeti vef alû mâ emertüküm bihi vemdû ilâ kezâ ve kezâ vadribûhü bisüyûfiküm ve sukû hü biküfûfiküm vezhebû ileyhi fî sûratin muhtelifetin ve ehvâlin mühevviletin min eşkâli şeyâtîne ve ebâlisete vezacûhü ver abûhü vektülûhü ve semmû lehü ismî ve arrafûhü bî ve vedahû lehü talebî hattâ yakdî hâcetî ve yutîanî fî emrî bi hakki esmehinşemâhin elâlî alâ külli berâhin.

41 Karabiber Üzerine Okunması Gereken En Kuvvetli Dua Nedir?

41 karabiber büyüsünün yapılmasında 41 tane karabiberlerin üzerine okunması gereken en güçlü dua aşağıda yer alır:

  • Ve innehü le kasemün lev ta’lemûne azîm. Ecîbû Min kalbi en natmise vücûhen fe nereddühâ alâ edbârihâ ev nelanehüm kemâ leannâ eshâbes sebti ve kâne emrullâhi mefûlâ. Mâ a’zamü sultâni ihterik men asâllâhe bi nârillâhil mûkadetin. Âhiyyen şerâhiyyen âhiyyenşerâhiyyen. Menûhin menûhin meylûhin hasben esbâûtin el kadîmil ezeliyi ecîbû vefalû mâ tü’merûne heyyen heyyen heyyen elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate essâate essâate.
  • Duanın karabiberlerin üzerine sabah ve akşam 3’er defa okunması gerekir.

Ayrıca : Evde Yapılan En Etkili Aşk Duaları 

41 karabiber yakmak veya 41 karabiber duası günah olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Herkesin inancına ve düşüncesine göre bu uygulamaların etkisi ve doğruluğu değişebilir. Önemli olan, bu işlemlerin niyetle ve doğru bir şekilde yapılmasıdır. Aksi takdirde, beklenen sonuçlar alınamayabilir ve zararlı etkiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, böyle bir uygulama yapmadan önce dikkatli düşünmek ve bilgi sahibi olmak önemlidir.

Son olarak En güçlü etkili duaların paylaşımlarını dualari.com.tr adresinden takip edebilirsiniz..

Hadi Puan Ver
[Total: 1 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor