Elif Lam Mim Okunuşu Türkçe ve ArapçaElif Lam Mim, hem Arapça hem de Türkçe olan bir ifadedir. Bu ifade, Kur’an-ı Kerim‘in başında geçen bazı surelerin başlarına eklenmiş bir harfler dizisidir. Elif Lam Mim, gizemli bir ifade olarak kabul edilir ve hala tam anlamıyla çözülememiştir. İslam inancına göre, Elif Lam Mim‘in anlamı sadece Allah tarafından bilinir. Bu ifade, Kur’an-ı Kerim’deki bazı surelerin başında yer alır ve özel bir anlamı olduğu düşünülür.

Elif Lam Mim Suresin Okunuşu:

Elif lam mim
Zalikel kitabü la raybe fıh- hudel lil müttekıyn
Ellezıne yu’minune bil ğaybi ve yukıymunas salate ve mimma razaknahum yunfikun
Vellezine yu’minune bi ma unzile ileyke ve ma unzile min kablik- ve bil ahırati hum yukınun
Ulaike ala hudem mir rabbihim ve Ulaike hümül muflihun

Manası:

1.Elif, Lam, Mim.
2.İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler kötülükten korunacaklar için hidayettir.
3.Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
4.Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler.
5.Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir.

ELİF LAM MİM (BAKARA SURESİ 1-5. AYETLER) TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

  1. Elif. Lâm. Mîm.
  2. Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).
  3. Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).
  4. Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne).
  5. Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).

ELİF LAM MİM (BAKARA SURESİ 1-5. AYETLER) ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

  1. Elif Lâm Mîm.
  2. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
  3. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.
  4. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.
  5. İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.

ELİF LAM MİM (BAKARA SURESİ 1. AYET) TEFSİRİ

“Elif. Lâm. Mîm.” tefsir ilminde “hurûf-i mukattaa” diye bilinen ve “ayrı ayrı okunan harfler”dir. Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi dokuz sûresine bu harflerle başlanır. Bazıları sûre başlarında müstakil bir ayet iken, bazıları da âyetin bir bölümüdür. Buradakiler ise müstakil bir ayettir. Bu harfler, Kur’an’ın müteşâbih âyetlerindendir. Müteşâbih, birden çok mâna ifade etmesi sebebiyle hangisinin kastedildiği okuyanların çoğu tarafından tam olarak anlaşılamayan âyetlere denir. Bu harflerin mâhiyeti ve hangi mânaya geldiği hususunda pek çok görüş bulunmaktadır. Bunlar arasında tercih edilen görüşler şunlardır:

› Bu harfler, Kur’ân-ı Kerîm’in Allah kelâmı olduğuna inanmayanlara meydan okumak için bazı sûrelerin başına getirilmiş ve âdetâ şu mâna kastedilmiştir: “Kur’an-ı Kerîm, şu gördüğü­nüz ve işittiğiniz harflerden oluşan kelime ve cümlelerden meydana gelmektedir. Siz bu harfleri bili­yorsunuz. O hâlde gücünüz yetiyorsa haydi siz de bu harfleri kullanarak Kur’an’a benzer bir kitap ortaya koyun!”

› Hurûf-i mukattaa, Allah ve Rasûlü arasında hususi şifrelerdir. Mânasını ancak Allah ve Rasûlü bilir. Bu görüşte olan âlimler, “Onlar Kur’ân’ın sırrıdır. Biz zâhirine inanır, mânasını Allah’a bırakırız” derler.

› Cenab-ı Hak, tek tek okunan bu harflerle muhatapların dikkatlerini çekerek, bir an için her işi bırakıp vahyedilen muazzam ilâhî hakikatleri can kulağıyla dinlemelerini temin etmektedir. Zira insan fıtratında, görmediği ve duymadığı garib şeylere karşı ilgi duyma özelliği vardır. İnsanlar, bu harflerin mânasını anlamaya çalışırken, onlardan sonra gelen bölümleri de dinlerler ve böylece maksad hâsıl olur.

› Başında bu­lundukları sûrelerin muhtevalarına dikkat çekmek üzere Allah Teâlâ bu harflerle yemin etmektedir.

Elif Lam Mim, Kur’an-ı Kerim’in birçok surenin başında yer alması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Bu ifade, Kur’an-ı Kerim’in mistik yönlerinden birini temsil eder ve İslam inancına göre, anlamı sadece Allah tarafından bilinir. Elif Lam Mim’in tam anlamı hala tartışma konusudur ve birçok tefsirde farklı yorumlanır. Bu ifadeyi anlamak için daha önceki kutsal kitaplardaki benzer ifadelerle de ilgili olarak dikkate almak gerekebilir.

Elif Lam Mim’in anlamı ve önemi, Kur’an-ı Kerim üzerinde yapılan çalışmalarda ve tefsirlerde derinlemesine incelenir. Çeşitli İslam alimleri, Elif Lam Mim’in Kur’an-ı Kerim’in bir bütün olarak anlaşılması için bir anahtar olduğunu düşünmektedir. Bu ifade, Allah’ın kulu Muhammed’e verdiği ayetlerin başında yer aldığı için özel bir öneme sahiptir.

Hadi Puan Ver
[Total: 1 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor