Erbaini İdrisiyye DuasıReklam

Biliyor muydunuz ki, herhangi bir sıkıntılı durumda veya bir şeyin gerçekleşmesi için Allah’ın isimlerini zikretmek, Kur’an-ı Kerim‘den sure ve ayetler okumak ve bildiğimiz duaları tekrarlamak faydalı olabilir. Bu dualardan biri de Erbaini İdrisiyye duasıdır. Bu dua, hem kötü günlerinizde hem de mutlu anlarınızda okuyabileceğiniz dualardan biridir.

Erbaini İdrisiyye Duası

40 Esmai Erbaini İdrisiyye duası nedir? Neden okunur ve faziletleri nelerdir?

Ebraini İdrisiyye duası Kur’an’i Kerim’de iki ayette adı geçen, üçüncü peygamber olan Hz. İdris aleyhisselamın 40 ismi şeriften oluşan zikirleridir. Hz. İdris (a.s.) okduğu için bu duaya Esmai Erbaini İdrisiyye duası denmektedir.

Hz. İdris (a.s.) Allah’ın seçilmiş kullarından biri olmuştur. Şöyle ki Kur’an’i Kerim’de de ismi 19. sure Meryem suresinin 56. ayetinde ve 21. sure olan Enbiya suresinin 85. ayetinde geçmektedir

Meryem suresinin 56. ayetinde şöyle der: “Veżkur fî-lkitâbi idrîs(e)(c) innehu kâne siddîkan nebiyyâ(n)” yani “Rasulüm! Kitapta İdris’in kıssasını da anlat. Şüphesiz o özü sözü doğru bir peygamberdir”. 57. Ayette “Verafa’nâhu mekânen ‘aliyyâ(n)”, biz onu çok yüce bir mekana yücelttik diye devam eder.

Enbiya suresinin 85. ayetinde ise, “Ve-ismâ’île ve-idrîse veżâ-lkif(i) kullun mine-ssâbirîn(e)” yani “İsmail, İdris ve Zülkifli’i de hatırla. Onların her biri sabırla bütünleşmiş kullarımızdandı” der. Devamında onların dürüst, erdemli ve ıslaha yönelik işler yapan seçkim kimseler olduğundan bahseder.

Ebraini İdrisiyye Hz. İdris aleyhisselama indirilmiş suhuftur. 40 isim ve 40 duadan oluşmaktadır. Bu isimlerin ve duaların her birinin anlamı ve fazileti vardır.

Erbaini İdrisiye oku böylece 40 ismi şerifin faziletiyle her sıkıntıdan kurtul, dileklerin Allah katında kabul oldun diyen İslam dinine gönül veren, derinden araştıranlar Erbaini İdrisiyye duasının her kapıyı açtığını anlatıyor.

Gümüşhaneli Ahmed Ziyauddin Efendi, yazdığı 3 ciltten oluşan Mecmüat’ül Ahzab külliyesinde 40 Esmai Erbaini İdrisiyye duasından bahsetmektedir. Şöyle ki burada Sühreverdi Hazretleri’nin bu esmaları okuduğu ve büyük makamlara ulaştığı, Muhyiddin Arabi Hazretleri’nin de Ebraini İdrisiyye Duası okuyanlardan biri olduğu yazılır. Yine bu kitapta bu duayı okuyanların malına ve mülküne zarar gelmeyeceği, korunacağı, her daim zenginlik içinde olacağı anlatılır.

Erbaini İdrisiyye Oku

Erbaini İdrisiyye okumanın sonsuz faziletleri vardır. Her türlü sıkıntıda ve her türlü dilek için okunması tavsiye edilen bu dua her tür hastalıkların şifasına yardımcı olur, haneye huzur getirir, güzel ahlak ve islah için, çocuk sahibi olmak ve birçok durumda okunur.

40 Esma-i Erbaini İdrisiyye duasının okunuşu sırayla şöyledir:

1. İsmi Şerifi: Sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbi külli şey’in ve varisühü.
2. İsmi Şerifi: Yâ İlahel aliheter-refii celalühü.
3. İsmi Şerifi: Yâ Allah’ül mahmudü fi külli fialihi.
4. İsmi Şerifi: Yâ Rahmane külli şey’in ve rahimehü.
5. İsmi Şerifi: Yâ Hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaihi.
6. İsmi Şerifi: Yâ Kayyumu fela yefütü şey’ün min ilmihi vela yeudühü.
7. İsmi Şerifi: Yâ Vahidül baki evvelü külli şey’in ve ahirühü.
8. İsmi Şerifi: Yâ Daimü bila fenain vela zevale limülkihi ve bekaihi.
9. İsmi Şerifi: Yâ Samedü min gayri şibhin fela şey’e kemislihi.
10. İsmi Şerifi: Yâ Bari’e fela şey’e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi.
11. İsmi Şerifi: Yâ Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi’l ukulü livasfi azameti.
12. İsmi Şerifi: Yâ Bari’ennüfuse bila misalin hala min gayrihi.
13. İsmi Şerifi: Yâ Zekiyyü’t tahirü min külli afetin likudsihi.
14. İsmi Şerifi: Yâ Kafi el müvessı’î lima halaka min ata ya fazlıhi.
15. İsmi Şerifi: Yâ Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü.
16. İsmi Şerifi: Yâ Hannanü entellezi vesiat külle şey’in rahmeten ve ilmen.
17. İsmi Şerifi: Yâ Mennanü zül ihsani kad amme külle’l halaıkı mennehü.
18. İsmi Şerifi: Yâ Deyyane’l ibadi küllün yekumü hadia,lirehbetihi ve rağbetihi.
19. İsmi Şerifi: Yâ Halika men fissemavati velardı ve küllün ileyhi mea’dühü.
20. İsmi Şerifi: Yâ Rahîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve mea’zehü.
21. İsmi Şerifi: Yâ Tamme fela tesifü’l elsünü külle künhi celâlihi.
22. İsmi Şerifi: Yâ Mübdiâl bedâ’i lem yebgı fî inşaiha avnen min halkıhi.
23. İsmi Şerifi: Yâ Allâmel guyubü fela yefütü şey’in min hıfzıhi vela yeudühü.
24. İsmi Şerifi: Yâ Halimen zel-enati fela yuadilühü şey’ün min halkıhi.
25. İsmi Şerifi: Yâ Muidü ma efnahü izabereza’l halaiki lidavetihi min mekafetihi.
26. İsmi Şerifi: Yâ Hamidü’l fealü zelcemni velmenni ala cemî’ı halkıhî bilutfihi.
27. İsmi Şerifi: Yâ Azizü’l menîü-l galibe âlâ cemî’ı emrihi fela şeye yuadülihü.
28. İsmi Şerifi: Yâ Kahirü zü’l batşişşedîdî entellezi lâ yutaku intikamühü.
29. İsmi Şerifi: Yâ Garîbe’l müteali fevka külli şey’in ulüvvü irtifâ’ıhî.
30. İsmi Şerifi: Yâ Müzillü külli cebbarin anîdin bi kahri azizi sultanihi.
31. İsmi Şerifi: Yâ Nure külli şey’in ve hüdahü entellezi felaka-zzulumati nurühü.
32. İsmi Şerifi: Yâ Âliyeşşamihi fevka külli şey’in ulüvvü irtifa’ihi.
33. İsmi Şerifi: Yâ Kuddusü-t tahirü min külli suin fela şey’e yüazühü min halkıhi.
34. İsmi Şerifi: Yâ Mubdîe’l beraya ve muÎde ma ba’de fenaıha bikudretihi.
35. İsmi Şerifi: Yâ Celilü’l mütekebbiri âlâ külli şey’in vel adlü emrühü vessıdku va’dühü.
36. İsmi Şerifi: Yâ Mahmudü felâ teblugul evhamü külli künhi senaihi ve mecdihi.
37. İsmi Şerifi: Yâ Kerimel afiv zel adli entellezi melâe şey’in adlehü.
38. İsmi Şerifi: Yâ Azîme zessenail fahiri vel izzi vel mecdi vel kibriyai felâ yezille izzühü.
39. İsmi Şerifi: Yâ Karibe’l mücibül, mudani dune külli şey’in kurbehü.
40. İsmi Şerifi: Yâ Acibessenayiı felâ tentıkul elsünü bikülli elâihi ve senâihî ve yagıyasî inde külli kürbetin ve mücibi ınde külli dâvetin ve meazi ınde külli şiddetin ve recaî hîne tengatiu hîletî.

Manevi yönden derece almak isteyenlerin de mutlaka bu duayı okuması gerekmektedir. Hatta duayı üzerinizde de taşıyabilirsiniz. Bunun için Erbaini İdrisiyye yüzük takabilirsiniz.

Hadi Puan Ver
[Total: 5 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor