Furkan Suresi 74 Ayet Evlilik İçin DuaReklam

Furkan suresi içerisinde en sık okunan ayet evlilik ile ilgilidir ve inançlı kimseler kısa sürede mutlu bir evlilik için Yüce Allah’a dua edebilirler. İslam alimleri, bu sureyi her gün 19 kez okumayı tavsiye etmektedir. Okunuşu şöyledir: .

Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ. Ulâike yuczevnel gurfete bi mâ saberû ve yulekkavne fîhâ tahiyyeten ve selâmâ. Hâlidîne fîhâ, hasunet mustekarran ve mukâmâ. Kul mâ ya’beu bikum rabbî lev lâ duâukum, fe kad kezzebtum fe sevfe yekûnu lizâmâ.

Evlenmek İçin Hangi Ayet

Lekad edallenî aniz zikri ba’de iz câenî, ve kâneş şeytânu lil insâni hazûlâ. Ve kâler resûlu yâ rabbi inne kavmîttehazû hâzâl kur’âne mehcûrâ. Ve kezâlike cealnâ li kulli nebiyyin aduvven minel mucrimîn, ve kefâ bi rabbike hâdiyen ve nasîrâ. Ve kâlellezîne keferû lev lâ nuzzile aleyhil kur’ânu, cumleten vâhideten, kezâlike li nusebbite bihî fuâdeke ve rattelnâhu tertîlâ.

Furkan Suresi 74 Ayet Evlilik hemen kabul olur nişan , sevgili erkek kadın evlilik duası

21 Günde Evlenme Duası

Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihî li yekûne lil âlemîne nezîrâ. Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ardı ve lem yettehız veleden ve lem yekûn lehu şerîkun fîl mulki ve halaka kulle şey’in fe kadderahu takdîrâ. Vettehazû min dûnihî âliheten lâ yahlukûne şey’en ve hum yuhlekûne ve lâ yemlikûne li enfusihim darran ve lâ nef’an ve lâ yemlikûne mevten ve lâ hayâten ve lâ nuşûrâ. Ve kâlellezîne keferû in hâzâ illâ ifkunifterâhu ve eânehu aleyhi kavmun âharûn, fe kad câû zulmen ve zûrâ.

Kul enzelehullezî ya’lemus sırre fîs semâvâti vel ard, innehu kâne gafûran rahîmâ. Ve kâlû mâli hâzâr resûli ye’kulit taâme ve yemşî fîl esvâk, lev lâ unzile ileyhi melekun fe yekûne meahu nezîrâ. Ev yulkâ ileyhi kenzun ev tekûnu lehu cennetun ye’kulu minhâ, ve kâlez zâlimûne in tettebiûne illâ raculen meshûrâ. Unzur keyfe darabû lekel emsâle fe dallû fe lâ yestetîûne sebîlâ. Tebârakellezî in şâe ceale leke hayran min zâlike cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru ve yec’al leke kusûrâ.

Furkan Suresi 74 Ayet Ne Diyor?

Ve onlar: “Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere (takva sahiplerine) imam kıl.” derler. İşte onlar, sabırlarından dolayı, (cennette) yüksek makamlarla mükâfatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet (selâmet dilekleriyle) ve selâmla karşılanırlar. Orada ebedî kalıcılardır. Ne güzel bir karargâh ve ne güzel ikâmet yeridir. (Onlara): “Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat (azap) kaçınılmaz olacak.” de.

Hadi Puan Ver
[Total: 3 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor