İçkiden Alkolden Soğutan Ve Kurtulmak İçin Duaİçkiden Alkolden Soğutan Ve Kurtulmak İçin Dua:içkiye karşı bir duvar örmek, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak için oldukça önemlidir. Eşinizin içki alışkanlığına son vermek için çaresiz hissediyor olabilirsiniz, ancak İslam inancımıza göre dua etmek ve Allah’tan yardım istemek her daim bir çözüm olabilir. İşte içkiden soğutmak ve kurtulmak için yapabilecekleriniz ve etkili dualar.

1. Eşinizi içkiden soğutma çabalarınıza dua ile başlayabilirsiniz. Esmaül Hüsna, Allah’ın 99 ismini ifade eder ve her biri farklı bir niteliğe sahiptir. Allah’a dua ederken, kendinizi İlahi güce teslim ettiğinizi hissedersiniz. Bu durumu içki alışkanlığına son vermek için de kullanabilirsiniz. Allah’a samimi bir şekilde niyet edin ve İlahi isimlerine yönelerek eşinizin içki alışkanlığını sonlandırmasını dileyeceğiniz bir dua yapın.

2. İçkiyi kesin kez sonlandıran ayeti kerime bilmek ve okumak da içkiden kurtulma sürecinde etkili olabilir. Kur’an-ı Kerim’de bulunan ve içki içmekle ilgili hükümleri açıklayan ayetleri okuyarak Allah’ın emirlerini hatırlayabilirsiniz. Özellikle İnşirah Suresi’ndeki “İnneme’luseyrü yüsre” ayeti, içki alışkanlığını bırakmak için yapılacak dualara eklenerek okunabilir.

3. Maide Suresi, içkiyi bırakma konusunda da rehber olabilir. Bu surede içki almanın haram olduğu açıkça belirtilir ve içki içenlere hitap edilir. Eşiniz için bu sureyi okumanız, içki alışkanlığının günah olduğunu ve ondan uzak durmanın önemini hatırlatabilir.

4. İçki bırakma sürecinde kişinin elbette Allah’ın yardımına ihtiyacı vardır, ancak aynı zamanda profesyonel yardım da önemlidir. Sorunun boyutuna bağlı olarak psikolog veya sağlık uzmanından destek almak da faydalı olabilir. Bu süreçte birbirinize destek olmanız önemlidir.

Alkolden tiksindiren dua, En etkili içki alkolden soğutma duası kesin çözüm.

Alkolden Tiksindiren Dua

Alkol almak dinimizce haram olduğundan bu gibi alışkanlıkları olan yakınınız veya kendinizde bu gibi alışkanlıklar var fakat kurtulamayorsanız bir kaç dakikanızı ayırarak bu duayı mutlaka okuyun.

İçki ile ilgili Bazı Hadis-i Şerifler . Dikkatle Okuyunuz.

1. Sarhoşluk veren her içki haramdır.” (Buhari, Eşribe 4; Müslim, Eşribe 67,68)

2. “Her sarhoşluk veren şey hamrdır (içkidir) ve sarhoşluk veren her şey haramdır.” (Buhari, Eşribe 1; Müslim, Eşribe 73)

3. “Bir şeyin çok miktarda alınması insana sarhoşluk veriyorsa, onun azı da haramdır.” (Ebû Dâvud, Sünen, c.II, s.294)

4. “Her sarhoş edici haramdır. Bir farak (küp) içildiği takdirde sarhoşluk veren bir şeyin tek avucu da haramdır.” Tirmizi’de gelen rivayette “tek yudumu da haramdır” diye gelmiştir. (Ebû Dâvud, Eşribe 5; Tirmizi, Eşribe 2,3)

5. “Şüphesiz buğdaydan da içki olur, arpadan da içki olur, kuru üzümden de içki olur, hurmadan da içki olur, baldan da içki olur. Ben her sarhoşluk verenden sizi men ediyorum.” (Buharî, Eşribe, 74/2; Ebû Dâvud, Eşribe 20/4, Hadis No: 3677)

6. “Ümmetimden bir taife olur ki alkollü içki içerler ve içkinin namını tebdil edip istedikleri bir ismi ona takarlar.” (Ebû Dâvud, Eşribe, 20/6, Hadis No: 3689)

7. “Şu muhakkak ki hamr (içki) deva değildir, bilakis marazdır (hastalık vericidir).” (Müslim, Eşribe 12)

8. “İçki kötülüklerin anasıdır.” Diğer bir rivayete göre de“İçkiden sakınınız. Çünkü içki her türlü kötülüklerin anasıdır.” [Hz. Osman (r.a.)’dan nakledilmiş.] (Dare Kutnî, Sünen, c.IV, s.247)

9. “İçkiden sakınınız. Allah’a yemin ederim ki, içki ile iman bir yerde birleşmez. Yani biri diğerini çıkarır.” [Hz. Osman (r.a.) dan nakledilmiş.] (Nesaî, Eşribe 51/44)

10. “Üç grup Cennete giremez: a. Minnet edici (başa kakıcı), b. Anne, babasına isyankâr olan, c. İçkiye müdavim olan (devam eden).” [Hz.Osman (r.a.) den nakledilmiş.] (Nesaî, Eşribe 51/46)

11. “Cenâb-ı Hak, şaraba, içene, dağıtana, satana, alana, saklamasını isteyene, yüklenip götürene, satıp parasını yiyene lânet ediyor.” [İbn-i Ömer (r.a.)dan naklen] (S. Ebû Dâvud, Eşribe 20/2)

12. “Sarhoşluk veren şeylerin on zümreye zararı dokunur: Bizzat sarhoşluk veren şeye, ham maddesini ezen veya sıkana, ezip sıktırana, satıcısına, satın alana, nakliyesi ile uğraşana, kendisine götürülen kimseye, bütün bu işlerden elde edilen kazancı yiyene, içene, içilmek üzere ikram edene.” (Ahmed b. Hanbel, Eşribe 30/6, Hadis No: 3380)

13. “Alkollü içkiler yasaklandığına dair vahiy geldiğinde, Resûlüllah (s.a.v.) pazara çıktı ve bunun alışverişinin de yasaklandığını bildirdi.” (İbn-i Mâce, Eşribe 30/7)

Alkolden Kurtulmak İçin Dua

Alkolden kurtulmak için, kadeh duası vardır. Bu duayı alkolik bir kişinin bardağına su koyup üzerine 7 kere içilirse bu kişi alkolden soğur ve bir daha ağzına koymaz. İşte bu dua şu şekildedir.

Alkolden Kurtulmak İçin Dua Kenz´ül-Ars ve Kadeh Duası: 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn. La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn. Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn. La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih. Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab. İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Eşinizin içki alışkanlığından soğuması için dua etmek, İslam dininde önemli bir pratiktir. Ancak bu süreçte sabırlı olmak, destek olmak ve profesyonel yardım arayışında olmak da hayati önem taşır. İçki alışkanlığının bir kişiyi ve aileyi nasıl etkileyebileceğini görmek, dualarınızı daha da anlamlı kılacaktır. Kadınlar Kulübü gibi topluluklarda da destek alabilir ve benzer deneyimleri paylaşabilirsiniz. İçki alışkanlığından kurtulanların hikayelerini okuyarak umutlanabilir ve kendi dualarınızı daha da güçlendirebilirsiniz. .

Farklı duaları okumak için sitemizin : dualari.com.tr anasayfamıza bakabilirsiniz..

Hadi Puan Ver
[Total: 2 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor