Kün Fe Yekün DuasıKün Fe Yekün duası, Arapça dilinde “Ol der ve Olur” anlamına gelen güçlü bir duadır. İslam dininde yer alan bu dua, bir dileğin gerçekleşmesi için Allah’a yapılan bir çağrıdır. Çok eski zamanlardan beri insanlar, Kün Fe Yekün duasını kullanarak umutlarını ve dileklerini dile getirmiştir.

Kün Fe Yekûn Duası

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym – Bismillâhirrahmânirrahîym

Ve Salallahu ala Nebiyyil keriym. Allahümme ya Rabbi, Allahümme ya Rabbi, Allahümme ya Rahiym.

 • Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hûve. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü’minül-müheyminül-‘azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn. Haşr Suresi 23
 • E fe gayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn. Ali İmran Suresi 83
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. İhlas Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • İzâ câe nasrullahi velfethu ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ. Nasr Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • İnna fetahna leke fethan mübina. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ. Ve yensurakallahü nasran aziza. Fetih Suresi 1-2-3
 • İnna fetahna leke fethan mübina. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ. Ve yensurakallahü nasran aziza. Fetih Suresi 1-2-3
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Nasrun minallâhi ve fethun karîbun, ve beşşiril mu’minîn Saff Suresi 13
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • E fe gayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn. Ali İmran Suresi 83
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Gâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Bakara Suresi 156
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Ves semâi vet târıkı Ve mâ edrâke mât târık. En necmus sâkıb. İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız. Felyanzuril insânu mimme hulık. Hulika min mâin dâfik. Yahrucu min beynis sulbi vet terâib. İnnehu alâ rac’ıhî le kâdir. Yevme tubles serâir. Fe mâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır. Ves semâi zâtir rac’ı vel ardı zâtis sad’ı. İnnehu le kavlun faslun. Ve mâ huve bil hezli. İnnehum yekîdûne keyden ve ekîdu keydâ. Fe mehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ. Tarık Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Ye’tîhâ rızkuhâ ragaden min kulli mekânin Nahl Suresi 112
 • Vallâhu hayrur râzıkîn. Cuma Suresi 11
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Mâ indekum yenfedu ve mâ indallâhi bâk(bâkın) Nahl Suresi 96
 • Vallâhu hayrur râzıkîn. Cuma Suresi 11
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm Mülk Suresi 22
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Li îlâfi kureyşin Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf. Felya’budû rabbe hâzâl beyt. Ellezî at’amehum min cûın ve âmenehum min havf. Kureyş Suresi
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83

3’er defa

YA RABBI, YA RABBI, YA RABBI, YA ALLAH, YA ALLAH, YA ALLAH

 • Kulillâhümme mâlikel mülki tû’til mülke men teşâu ve tenziul mülke mimmen teşâ’, ve tüizzü men teşâu ve tüzillü men teşâ’, bi yedikel hayru inneke alâ kulli şey’in gadîr. Ali İmran Suresi 26
 • Tûlicül leyle fîn nehâri ve tûlicün nehâra fîl leyl, ve tühricül hayya minel meyyiti ve tühricül meyyite minel hayy, ve terzugu men teşâu bi ğayri hısâb. Ali İmran Suresi 27
 • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82
 • Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn Yasin Suresi 83
 • Eşhedü en lâ ilahe ilallahü vahdehü la serike lehü ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülühü
 • Allahümme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin ve sellim eciybu eyyühel melaiketü ver ruhaniyyunel müvekkelüne bi hazihil ayatil keriymeti li dagveti fi kadai haceti…

Bismillâhirrahmânirrahîym

Bedîus semâvâti vel ard(ardı), ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Bakara Suresi 117

Gâle kezâlikillâhu yahluku mâ yeşâ’(yeşâu) izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Ali İmran Suresi 47

İnne mesele îsâ indallâhi ke meseli âdem(âdeme), halakahu min turâbin summe kâle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Ali İmran Suresi 59

Ve huvellezî halakas semâvâti vel arda bil hakk(hakkı), ve yevme yekûlu kun fe yekûn. Enam Suresi 73

İnnemâ kavlunâ li şey’in izâ eradnâhu en nekûle lehu kun fe yekûn. Nahl Suresi 40

Mâ kâne lillâhi en yettehıze min veledin subhânehu, izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Meryem Suresi 35

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Yasin Suresi 82

Huvellezî yuhyî ve yumît(yumîtu), fe izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Mumin Suresi 68.

Allahumme bi hakki hazihil ayati ve ma fiha minel esrari ikdiy haceti fiddarayni inneke ala külli sey`in gadiyr.

Kün Fe Yekün Duası Nasıl Yapılır?

Kün Fe Yekün duası, öncelikle içten bir inançla ve samimiyetle yapılmalıdır. Allah’a yönelerek niyet edilir ve ardından Arapça olarak dua edilir. Bu dua, belli bir dilek veya hayalin gerçekleşmesi için yapılır. Dua ederken duaların kabul olması için Allah’a teveccüh edilmesi ve sadaka verilmesi de tavsiye edilir.

Kün Fe Yekün Duasının Faydaları

Kün Fe Yekün duasının yapılmasıyla birlikte, birçok kişi olumlu sonuçlar aldığını belirtmiştir. Bu duanın etkileri, kişinin inancına ve dualarını samimiyetle yapmasına bağlı olarak değişebilir. Düşünce gücüyle birleştiğinde, insanların hayallerini gerçekleştirmede yardımcı olduğu söylenir.

Kün feyekün ne demek?

كُنْ فَيَكُونُ ifadesi “Ol der ve olur” anlamına gelmektedir. Türkçede “Kûn Fe Yekûn” şeklinde okunur ve yazılır çünkü iki fiil arasındaki “fe” bağlaç işlevi gören ayrı bir kelimedir.

Kün: OL!  Fe Yekün: Oluverir

Kün Fe Yekûn Fazileti ve Sırları

Yasin Suresi’nin son 2. Ayetinde yani 82. Ayette geçen Kün Fe Yekûn ibaresi, Allah’ın dilemesi ve yaratması bakımından bir şeye ol dedi mi o hemen oluverir anlamına gelmektedir.

Kün Fe Yekün duası, duaların gücünü anlamak ve hayalleri gerçekleştirmek için kullanılan etkili bir duadır. İçten bir inançla yapılan bu dua, insanların dileklerini gerçekleştirmede yardımcı olduğu bilinmektedir. Ancak dua ederken samimiyet, inanç ve düşünce gücünün birleşmesi önemlidir. Kün Fe Yekün duasının etkili olabilmesi için hassas bir şekilde yapılması ve sabırla beklenmesi gerekmektedir. Duaların gücünü kullanarak hayallerinizi gerçekleştirmeye adım atın!

Hadi Puan Ver
[Total: 4 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor