yağmur gibi para yağdıran dua hemen para getiren duayağmur gibi para yağdıran dua hemen para getiren dua. Karşılaştığımız her türlü zorluğa ve umutsuzluğa çözüm getiren gizli bilgiler ve ilimlerle doludur. Anlamını tam olarak kavrayamadığımız ve çözemediğimiz birçok dua bulunmaktadır ve din âlimleri bu konuları derinlemesine araştırarak bizi etkilemektedirler.

Şüphesiz günümüzde en önemli sorunlardan biri para konusudur. Dinimizde ise para ile ilgili sorunlara çözüm olabilecek dualar bulunmaktadır. Bu önemli dualar din âlimleri tarafından kitaplara kaydedilmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Eğer acil bir şekilde paraya ihtiyacınız varsa veya hemen para gelmesini istiyorsanız, tevekkül içinde bu duaları okuyarak isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. .

Diğer Konular

Hemen Para Getiren Dua

Amennerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leh ama kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü allelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

  • Amennerrasulü Duası olarak bilinen bu dua, en eski zenginlik dualarından biridir. Neredeyse tüm dini kitapların içerisinde yer alan bu duayı okuyarak kısa süre içerisinde ciddi paralar elde etmeniz mümkündür. Bu duanın abdestsiz okunması uygun değ
    ildir. Bu nedenle ilk olarak imkânınız varsa gusül abdesti alarak bu duayı en az 1 hafta boyunca her gün 41 kez art arda okumalısınız. Dileğinize sebep olan ihtiyacınız giderilene dek her gün bu duayı okumaya devam etmelisiniz. Ardından sabır ve tevekkül ile sorunlarınızın çözümünü beklemelisiniz.

Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.

  • Hemen paraya ihtiyacı olan kişilerin okuyabileceği en güçlü dualardan biridir. İmkânınız var ise abdest alarak bu duayı okumanız gerekir. Kalbinizden geldiği miktarda ve dilediğiniz anlarda bu duayı okuyabilirsiniz. Aynı zamanda bolluk ve bereket niyeti ile de okunabilecek bir dua olmasından ötürü sorunlarınız çözüldükten sonra da okumaya devam edebilirsiniz.

Bol para getiren rızık duası zenginlik duası
Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in” dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba” di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yefkur bi âyatillâhi fe” innalahe seriul hisâb. .

Şehidallahü Duası adı ile maddiyat ile ilgili konularda bulabileceğiniz bir duadır. Rızkın artması amacı ile okunur. Bu nedenle her daim okunabilecek dualardan biridir. Rızkın artması yolu ile hemen para elde etmenizi sağlamaktadır. İmkânınız var ise abdestli bir şekilde her gün 15 kez okumanız gerekir. Sorununuz çözülene dek her gün bu duayı okumayı sürdürmelisiniz.

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

Bu duanın ismi İstiğfar duasıdır. İstiğfar duası esasen bir tövbe duasıdır. İşlenmiş olan günahların tümü için Rabbimizden af dilemektir. Gusül abdesti aldıktan sonra Allah rızası için 2 rekât namaz kılarak bu duayı okumanız gerekir. Bu duayı tek başına okumanız yeterli olmayacak, belirteceğimiz tertip ile okumanız gerekecektir.

10 kez bu duayı okuduktan sonra 10 kez Salavat-ı Şerife, 7 kez Tekbir, 10 kez Kelime-i Tevhid okuyun. Arkasından “Ellezıne kale lehümül nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm ımana ve kalı hasbünellahü ve nı’mel vekil” diyerek 450 kez de “Hasbünellahü ve ni’mel vekil” diyerek “Fen galebu bi nıymetin min Allahü ve fatlin” diyerek duanızı bitirebilirsiniz. Bu tertibi bu şekilde uyguladıktan sonra yüreğinizden geldiği gibi inanç ve samimiyet ile dilediğiniz şekilde dua edebilirsiniz. .

İstediğiniz herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde samimiyetle dua edebilirsiniz, ancak en önemli şart, istediğiniz yönde hareket etmektir.

Hadi Puan Ver
[Total: 2 Average: 5]

Yorum yapın

Sponsor