Vakıa Suresi Arapça ve Türkçe OkunuşuReklam

Vakıa Suresi, Kuran-ı Kerim’in sonundaki surelerden biridir. Bu sure, insanlara ahiret yaşamının gerçekliğini hatırlatır ve dünyada iken kazandıklarının ahirette onları nasıl etkileyeceğini anlatır. Vakıa Suresi, hem Arapça bununla beraber Türkçe olarak okunabilir.

Vakıa Suresi, pek çok insan için Kuran-ı Kerim‘in en mühim surelerinden biridir. Bu surenin her ayeti, düşündürücü anlamlar taşır ve insanları ahiret hayatının önemini kavramaya davet eder. Bu nedenle, Vakıa Suresi hem Arapça hem de Türkçe okunmalıdır.

Arapça okumak için, Kuran-ı Kerim’i orijinal dilinde okumak en ideal olanıdır. Bu halde, Allah’ın kelamını direkt idrak etmek mümkün olur. Vakıa Suresi’nin Arapça okunuşu ve anlamını anlamak için Arapça alfabeyi bilmek önemlidir. Bu şekilde, surenin anlamlarını daha iyi anlayabilir ve tesirini daha derinden hissedebilirsiniz.

Türkçe okuma tercih ederseniz, Vakıa Suresi’nin Türkçe meali kolayca bulunabilir. Türkçe meal, surenin anlamını sizin için açıklar ve manalarını daha iyi kavramanıza destek sağlar. Bu şekilde, Vakıa Suresi’nin nimetlerinden ve öğretilerinden faydalanabilirsiniz.

Vakıa Suresi, bilhassa ölüm ve ahiret mevzularında derin bir etkiye haizdir. Bu sure, insanları düşünmeye ve hayatlarını tekrar değerlendirmeye teşvik eder. Vakıa Suresi’nin anlamını kavramak için, ayetlerini analiz etmek ve üstünde düşünmek önemlidir.

vakia suresi oku türkçe ve arapça meali ve fazileti

Vakıa Suresi Arapça ve Türkçe Oku

1.İzâ vakaatil vâkıatu.
2.Leyse li vak’atihâ kâzibetun.
3.Hâfidatun râfiatun.
4.İzâ ruccetil ardu reccâ(reccen).
5.Ve bussetil cibâlu bessâ(bessen).
6.Fe kânet hebâen munbessâ (munbessen).
7.Ve kuntum ezvâcen selâseten.
8.Fe ashâbul meymeneti mâ ashâbul meymenet(meymeneti).
9.Ve ashâbul meş’emeti mâ ashâbul meş’emet(meş’emeti).
10.Ves sâbikûnes sâbikûn(sâbikûne).
11.Ulâikel mukarrabûn(mukarrabûne).
12.Fî cennâtin naîm(naîmi).
13.Sulletun minel evvelîn(evvelîne).
14.Ve kalîlun minel âhirîn(âhirîne).
15.Alâ sururin mevdûnetin.

16.Muttekiîne aleyhâ mutekâbilîn(mutekâbilîne).
17.Yetûfu aleyhim vildânun muhalledûn(muhalledûne).
18.Bi ekvâbin ve ebârîka ve ke’sin min maîn(maînin).
19.Lâ yusaddeûne anhâ ve lâ yunzifûn(yunzifûne).
20.Ve fâkihetin mimmâ yetehayyerûn(yetehayyerûne).
21.Ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn(yeştehûne).
22.Ve hûrun înun.
23.Ke emsâlil lu’luil meknûn(meknûni).
24.Cezâen bi mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).
25.Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ te’sîmâ(te’sîmen).
26.İllâ kîlen selâmen selâmâ(selâmen).
27.Ve ashâbul yemîni mâ ashâbul yemîn(yemîni).
28.Fî sidrin mahdûd(mahdûdin).
29.Ve talhın mendûd(mendûdin).
30.Ve zıllin memdûd(memdûdin).

31.Ve mâin meskûb(meskûbin).
32.Ve fâkihetin kesîratin.
33.Lâ maktûatin ve lâ memnûatin.
34.Ve furuşin merfûatin.
35.İnnâ enşe’nâ hunne inşââ(inşâen).
36.Fe cealnâ hunne ebkâran.
37.Uruben etrâbâ(etrâben).
38.Li ashâbil yemîn(yemîni).
39.Sulletun minel evvelîn(evvelîne).
40.Ve sulletun minel âhırîn(âhırîne).
41.Ve ashâbuş şimâli mâ ashâbuş şimâl(şimâli).
42.Fî semûmin ve hamîm(hamîmin).
43.Ve zıllin min yahmûm(yahmûmin).
44.Lâ bâridin ve lâ kerîm(kerîmin).
45.İnnehum kânû kable zâlike mutrefîn(mutrefîne).

46.Ve kânû yusirrûne alâl hınsil azîm(azîmi).
47.Ve kânû yekûlûne e izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen e innâ le meb’ûsûn(meb’ûsûne).
48.E ve âbâunâl evvelûn(evvelûne).
49.Kul innel evvelîne vel âhirîn(âhirîne).
50.Le mecmûûne ilâ mîkâti yevmin ma’lûm(ma’lûmin).
51.Summe innekum eyyuhâd dâllûnel mukezzibûn(mukezzibûne).
52.Le âkilûne min şecerin min zakkumin.
53.Fe mâliûne minhâl butûn(butûne).
54.Fe şâribûne aleyhi minel hamîm(hamîmi).
55.Fe şâribûne şurbel hîm(hîmi).
56.Hâzâ nuzuluhum yevmed dîn(dîni).
57.Nahnu halaknâkum fe lev lâ tusaddikûn(tusaddikûne).
58.E fe raeytum mâ tumnûn(tumnûne).
59.E entum tahlukûnehû em nahnul hâlikûn(hâlikûne).
60.Nahnu kaddernâ beynekumul mevte ve mâ nahnu bi mesbûkîn(mesbûkîne).
61.Alâ en nubeddile emsâlekum ve nunşiekum fî mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne).
62.Ve lekad alimtumun neş’etel ûlâ fe lev lâ tezekkerûn(tezekkerûne).
63.E fe raeytum mâ tahrusûn(tahrusûne).
64.E entum tezraûnehû em nahnuz zâriûn(zâriûne).
65.Lev neşâu le cealnâhu hutâmen fe zaltum tefekkehûn(tefekkehûne).
66.İnnâ le mugramûn(mugramûne).
67.Bel nahnu mahrûmûn(mahrûmûne).
68.E fe raeytumul mâellezî teşrebûn(teşrebûne).
69.E entum enzeltumûhu minel muzni em nahnul munzilûn(munzilûne).

70.Lev neşâu cealnâhu ucâcen fe levlâ teşkurûn(teşkurûne).
71.E fe raeytumun nârelletî tûrûn(tûrûne).
72.E entum enşe’tum şeceratehâ em nahnul munşiûn(munşiûne).
73.Nahnu cealnâhâ tezkiraten ve metâan lil mukvîn(mukvîne).
74.Fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi).
75.Fe lâ uksimu bi mevâkiin nucûm(nucûmi).
76.Ve innehu le kasemun lev ta’lemûne azîm(azîmun).
77.İnnehu le kur’ânun kerîm(kerîmun).
78.Fî kitâbin meknûn(meknûnin).
79.Lâ yemessuhû illâl mutahherûn(mutahherûne).
80.Tenzîlun min rabbil âlemîn(âlemîne).
81.E fe bi hâzâl hadîsi entum mudhinûn(mudhinûne).
82.Ve tec’alûne rızkakum ennekum tukezzibûn(tukezzibûne).
83.Fe lev lâ izâ belegatil hulkûm(hulkûme).
84.Ve entum hîne izin tenzurûn(tenzurûne).
85.Ve nahnu akrabu ileyhi minkum ve lâkin lâ tubsirûn(tubsirûne).
86.Fe lev lâ in kuntum gayra medînîn(medînîne).
87.Terciûnehâ in kuntum sâdikîn(sâdikîne).
88.Fe emmâ in kâne minel mukarrabîne(mukarrabîne).
89.Fe revhun ve reyhânun ve cennetu naîm(naîmin).
90.Ve emmâ in kâne min ashâbil yemîn(yemîni).
91.Fe selâmun leke min ashâbil yemîn(yemîni).
92.Ve emmâ in kâne minel mukezzibîned dâllîn(dâllîne).
93.Fe nuzulun min hamîm(hamîmin).
94.Ve tasliyetu cahîm(cahîmin).
95.İnne hâzâ le huve hakkul yakîn(yakîni).
96.Fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi).

Vakıa Suresi Arapça ve Türkçe olarak okunabilecek önemli bir Kuran suresidir. Bu sure, insanları ahiret hayatının gerçekliği konusunda bilinçlendirmek ve dünyadaki eylemlerinin önemini vurgulamak için vardır. Her ne kadar Arapça okuma ideal olsa da, Türkçe meali de surenin anlamını kavramada yardımcı olacaktır. Vakıa Suresi, her Müslüman için önemli bir kaynaktır ve günlük hayatınızı yönlendiren değerlere sahip bir suredir.

Hadi Puan Ver
[Total: 0 Average: 0]

Yorum yapın

Sponsor